Polyuretanová lepidla a tmely

PRODUKT
Araldite 2018
Araldite 2026
Araldite 2028-1
Araldite 2029-1
Araldite 2045
Araldite AY8629 / Hardener HY8628
Araldite XD 4465 / Hardener XD 4782

Adam Vondra

Kontaktní osoba

Adam Vondra


email   phone
Boris Lochman

Kontaktní osoba

Boris Lochman


email   phone